fbpx

Nieuws

Belangrijke deadlines voor gemengde belastingplichtigen in 2024

Gemengde belastingplichtigen moeten het gebruik hiervan melden via een kennisgeving. Welke gegevens gemeld moeten worden, hangt af van de manier waarop de gemengde belastingplichtige het recht op aftrek uitoefent: ofwel op basis van het werkelijk gebruik, ofwel op basis van het algemeen verhoudingsgetal. Bij een bepaling via het werkelijk gebruik moet u de volgende gegevens […]

Belangrijke deadlines voor gemengde belastingplichtigen in 2024 Meer lezen »

Nieuwe rentevoeten voor leningen en debet rekening-courant

Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd. Deze referentievoeten worden gebruikt om het voordeel van alle aard te berekenen voor een lening die een vennootschap toekent aan haar bestuurder(s) of werknemer(s). Ook de debetrente op rekening-courant voor inkomstenjaar 2023 is hiermee gekend. Nieuwe formule

Nieuwe rentevoeten voor leningen en debet rekening-courant Meer lezen »

Verhoogde kostenaftrek van 120% voor e-facturatiesoftware

In een vorig nieuwsartikel (oktober 2023) informeerden we u al over de verplichte invoering van digitale facturatie (e-invoicing) die vanaf 1 januari 2026 op komst voor Belgische ondernemingen. Begin 2024 keurde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetswijziging goed die ondernemingen een fiscaal voordeel geeft wanneer ze overstappen op e-facturatie. Concreet zullen ondernemers (meer specifiek

Verhoogde kostenaftrek van 120% voor e-facturatiesoftware Meer lezen »

Wijzigingen aan Vlaamse registratierechten in 2024

Bij de start van een nieuw jaar geven we u een overzicht van wijzigingen aan de registratierechten op onroerende goederen in Vlaanderen. Algemeen tarief Standaard tarief: 12% Onbebouwde landbouwgronden en natuurgoederen: 10% Verlaagde tarieven Enige eigen woning: 3% Enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie: 1% Enige eigen woning kwalificerend als beschermd monument: 1% Aankoop

Wijzigingen aan Vlaamse registratierechten in 2024 Meer lezen »

Akkoord over referentie-CO2-uitstoot van bedrijfswagens voor 2024

Eind januari 2024 bereikte minister van Financiën Vincent Van Peteghem een akkoord binnen de federale regeling voor de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens. De CO2-uitstoot is een belangrijke parameter om het voordeel alle aard (VAA) voor bedrijfswagens te berekenen. Deze hervormde berekeningsmethode houdt rekening met het totale wagenpark in ons land, wat een correcte

Akkoord over referentie-CO2-uitstoot van bedrijfswagens voor 2024 Meer lezen »

Toekennen loonbonus in 2024

De toekenning van een loonbonus, met name de loonbonus uit cao nr. 90, wordt tot een bepaald bedrag sociaal en fiscaal gunstig behandeld. In 2024 zal het sociaal plafond van de loonbonus €4.020 per werknemer bedragen. Het fiscale maximumbedrag, dat afhangt van het sociale maximumbedrag verminderd met de solidariteitsbijdrage van 13,07%, zou €3.496 per werknemer

Toekennen loonbonus in 2024 Meer lezen »

Boeteschalen niet-aangifte (buitenlandse) onroerende goederen

Op 12 oktober 2023 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd waarin de schalen en de toepassingsmodaliteiten van de administratieve boetes worden bepaald voor belastingplichtigen die hun onroerende goederen niet spontaan aangeven. Deze boeteschalen gelden ook voor buitenlandse onroerende goederen. Aangifteplicht Elke eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker moet de volgende gebeurtenissen aangeven:1. (Eerste) ingebruikneming2. Voltooiing van

Boeteschalen niet-aangifte (buitenlandse) onroerende goederen Meer lezen »